Topplistorna | Välj år | Ladda upp log | Diplom & Priser | Statistik | Regler | Hjälp | Kalender | Contestspalten | Logga in
Regler för SSA HF CONTEST CUP 20241. SYFTE
Syftet med SSA HF CONTEST CUP är att uppmuntra svenska radioamatörers
deltagande i internationella och nationella kortvågstester. Arrangör
för tävlingen är Sveriges Sändareamatörer, SSA.

2. TÄVLINGSPERIOD
SSA HF Contest Cup pågår under hela kalenderåret 2024:
2024-01-01 0000 UTC till och med 2024-12-31 2359 UTC.

3. DELTAGARE
I SSA HF Contest Cup kan den delta, som innehar en svensk
anropssignal. Testresultatet summeras till den signal som 
angetts som OPERATOR i loggen.

Exempel:
SM5AJV deltar i ett antal tester under följande call: SE5E, SK3W, 
KH6/SE5E, SM5AJV/M, KL7A. Samtliga testresultat summeras till SM5AJV
som angivits som OPERATOR i loggarna. 

4. GODKÄNDA TESTER
Alla kortvågstester, som arrangeras under tävlingsperioden, räknas.
Med kortvåg avses allmänna amatörband mellan 1.8 - 30 MHz, samt 
även 50 - 52 MHz. Endast en logg och deltagare per test räknas. 
Att delta i samma test med flera olika anropssignaler är ej tillåtet. 
Testarrangörens regler skall följas.

Endast tester som är publicerade i HF-cupens kalender och som
inte är längre än 48 timmar är godkända. 

Endast tester som är allmänt tillgängliga för en svensk operatör räknas.

5. POÄNGBERÄKNING

5.1. QSO-POÄNG
För varje godkänt QSO erhålls 1 poäng. Ett och samma QSO kan endast
tillgodoräknas en gång i cupen. För testerna SSA Månadstest, 
SSA Portabeltest och SSA Jultest erhålls 2 poäng per QSO.

5.1.1 DUBBLETT-QSO
Dubblett-QSO räknas normalt ej. Undantagna är tester, där man är 
tillåten att köra samma station flera gånger i olika väldefinierade
pass.

5.2. MULTI-OPERATOR
Vid deltagande i någon MULTI-OPERATOR klass erhålls 1/N poäng per QSO,
där N är antalet deltagande operatörer. Antalet operatörer måste minst
vara två stycken.

5.2.1 MULTI-OPERATOR I IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP
Den deltagare som är med och bemannar anropssignalen SK9HQ under 
IARU HF World Championship erhåller 2/N poäng av det totala 
antalet QSO från samtliga deltagande HQ-stationer, där N är
det totala antalet deltagande operatörer. 


5.3. EFFEKTMULTIPLIERS
För alla deltagarklasser gäller följande effektmultiplier:

Effektklass Multiplier

HIGH POWER (> 100 W) 1.0
LOW POWER (<= 100 W) 1.5
QRP (<= 5 W) 2.0

Detta gäller oavsett vilka effektklasser själva testen har.


5.4. SLUTPOÄNG
Slutpoängen är summan av alla QSO-poäng multiplicerat med
effektmultipliern. Slutpoängen avrundas uppåt till närmaste heltal.

Exempel 1:
Du kör 500 QSO varav 13 dubbletter i ARRL DX Contest och du använder
LOW POWER. Slutpoängen blir: (500-13)*1.5 = 731 poäng.

Exempel 2a:
Du kör 510 QSO i SAC CW Single Operator QRP.
Slutpoängen blir: 510*2 = 1020 poäng.

Exempel 2b:
Du kör 770 QSO i SAC CW Single Operator LOW POWER.
Slutpoängen blir: 770*1.5 = 1155 poäng.

Exempel 2c:
Du kör 1200 QSO i SAC CW Single Operator HIGH POWER.
Slutpoängen blir: 1200*1 = 1200 poäng.

Exempel 2d:
Du kör 1500 QSO i SAC CW Multi Operator.
Slutpoängen blir: 1500*1 = 1500 poäng.
Med 2 operatörer får varje operatör 750 poäng.
Med 3 operatörer får varje operatör 500 poäng.

Exempel 3a:
Ni är 4 stycken som kör CQ WW i Multi-Single-klassen.
Ni kör 1516 QSO och har 13 dubbletter.
Slutpoängen för dig blir: (1516-13)/4 = 376 poäng.

Exempel 3b:
Ni är 2 stycken som kör CQ WW i Multi-Single-klassen. 
Ni använder Low Power Ni kör 1516 QSO och har 13 dubbletter.
Slutpoängen för dig blir: (1516-13)*1.5/2 = 1052 poäng.

Exempel 4:
Du är med IARU HF World Championship som operatör för 
SSA:s HQ-stationer med anropssignalen SK9HQ. 
Ni är totalt 20 operatörer och kör 12000 QSO. 
Slutpoängen för dig blir (12000*2)/20 = 1200 poäng.

5.5 TOTALPOÄNGEN
Totalpoängen är summan av alla delresultaten från 
respektive test under hela tävlingsperioden.

6. LOGGAR
Rapportering av resultat för respektive test sker genom 
att skicka in loggen till logroboten. Roboten beräknar 
slutpoängen samt för in resultatet i en topplista.

Filformat som stöds:
CBR - Cabrillo (vanligen .CBR eller .LOG)
STF - Stützerbach Format (.STF)
EDI - REG1TEST, Electronic Data Interchange (.EDI)

ENDAST LOGGAR SOM OCKSÅ SKICKAS IN TILL TESTARRANGÖREN RÄKNAS!
Checkloggar är ej tillåtna i SSA HF Contest Cup.

Sista dag för att rapportera in loggen är 15 dagar efter deltagarens sista QSO i testen
Loggar som rapporteras efter denna tidpunkt kan ej tillgodoräknas.

6.1 KLUBBRAPPORTERING
Anges en klubbsignal kommer insänd logg summeras till angiven klubbs
totala poängsumma. Resultatet i klubbtävlingen förs in i en topplista.
Vid deltagande i MULTIOPERATOR-klass tillfaller hela poängsumman den 
klubb som är värd för deltagandet.

7. SLUTSEGRARE
Individuell slutsegrare blir den som kör ihop flest poäng under
tävlingsperioden. Den klubb som samlat mest poäng under
tävlingsperioden blir slutsegrare i klubbtävlingen.

8. UTMÄRKELSER
Deltagardiplom i PDF-format för nedladdning och egen
utskrift delas ut till samtliga deltagare.

9. REGELÄNDRINGAR
Tävlingsledningen reserverar sig för framtida regeländringar,
även under pågående tävlingsperiod.

10. KONTAKTUPPGIFTER
Support och tävlingsledning för cupen nås via email-addressen:
support-hfcup@ssa.se